ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

0
633

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรคุรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รุ่นที ๑๔
ดาวน์โหลด

ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรคุรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รุ่นที ๙
ดาวน์โหลด