โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

0
228

…หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานต่างประเทศ “สร้างวิสัยทัศน์และศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา” ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) Semina on Education Administration Base on Buddhism & Education for M.Ed.students/Researchers Mahachulalongkornrajavidlayalaya University, Thailand

 

ภาพกิจกรรม http://gallery2.mcu.ac.th