พิธีซ้อมรับปริญญาและฉลองปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) ประจำปี ๒๕๖๒

0
488

…วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเพื่อเปิดงานพิธีซ้อมรับปริญญาและฉลองปริญญา มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีการซ้อมรับปริญญา โดยมีมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ซึ่งประกอบไปด้วยคณะพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

…ภาควิชาบริหารการศึกษามีนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เข้าร่วมพิธีการซ้อมรับปริญญา เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรในช่วงวันที่ ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวนทั้งหมดทั้งสิ้น ๑๒๘ รูป/คน ประกอบไปด้วยมหาบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน ๕๕ รูป/คน และดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จำนวน  ๔๕ รูป/คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม วิธีขั้นตอน และความเข้าใจ รวมไปถึงการแต่งกายเพื่อเข้ารับประสาทปริญญาอย่างถูกต้องตามแบบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อนที่จะมีพิธีการซ้อมใหญ่ และวันเข้ารับจริงคือวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา…

 

ภาพกิจกรรม http://gallery2.mcu.ac.th