พิธีแสดงความยินดี มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ปี๒๕๖๒

0
447

สานสัมพันธ์ พุทธบริหารการศึกษา วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานจุดเทียนไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย กล่าวต้อนรับแสดงความยินดีและให้โอวาทผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑  ซึ่งจะเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตรในวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ …

…ผู้บริหาร คณาจารย์ จากภูมิภาค วิทยาเขต ที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ได้กล่าวแสดงความยินดี กล่าวถึงความเป็นมาของบริหารหลักสูตรและกล่าวยินดีต้อนรับ คณาจารย์ ส่วนกลาง วิทยาเขต และได้ร่วมกันมอบพวงมาลัยแสดงความยินดีให้กับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมีการบันทึกภาพหมู่ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน คณาจารย์และบัณฑิตที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบไปด้วยวิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และวิทยาเขตขอนแก่น รวมไปถึงบัณฑิตคณะครุศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้ประสบความสำเร็จจบการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องเธียร์เตอร์บี อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิธีกรโดย อาจารย์พีรวัฒน์ ชัยสุข หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา และดร.เกษม แสงนนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ…

 

ภาพกิจกรรม http://gallery2.mcu.ac.th