รับคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

0
957

..๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒…เวลา ๑๒.๓๐ น. พระราชปริยัติกวี ,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตามอบคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แก่พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. และคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ แก่ พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ.ดร. พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปเป็นผู้อ่านคำสั่งแต่งตั้ง ณ ภาควิชาบริหารการศึกษา
ห้องซี ๕๑๐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdew_7359              dew_7331 dew_7322               dew_7312 dew_7306              dew_7263  dew_7246             dew_7226