สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

0
568

…วันเสาร์ที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดให้มีการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยพร้อมเพรียงกันทั้งบรรพชิต คฤหัสถ์ แม่ชีและอุบาสิกา ณ ห้องซี ๕๑๒ อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้จะเป็นปริญญาโท รุ่นที่ ๑๔ ปริญญาเอก รุ่นที่ ๙ ของหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา โดยการสอบครั้งนี้ประกอบไปด้วย วิชาความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารการศึกษา และในวันที่ ๒ มิถนายน ๒๕๖๒ได้มีการสอบสัมภาษณ์ โดยมีนิสิตจากการประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทั้งหมด  ซึ่งนิสิตที่จะเข้ามาเป็นพุทธบริหารการศึกษา ทั้งหมดก็ได้ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์จากผู้บริหาร คณาจารย์ในหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษาเป็นอย่างดี ทางหลักสูตรฯ ยินดีต้อนรับนิสิตทุกรูปท่านที่จะเข้ามาศึกษาเป็นพุทธบริหารการศึกษารุ่นต่อไป…

ภาพกิจกรรม http://gallery2.mcu.ac.th