รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

0
1132

86969679_208972370252216_5403349457171382272_n

ประกาศกำหนดการรับนิสิตใหม่
หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
**********

         ด้วยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป จึงออกประกาศกำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ระดับ ปริญญาเอก
    ๑.๑ จำนวนที่รับสมัคร
          ๑) แบบ ๑.๑ จำนวน ๑๐ รูป/คน
          ๒) แบบ ๒.๑ จำนวน ๓๐ รูป/คน

   ๑.๒ คุณสมบัติของผู้สมัคร
         ๑) จบปริญญาโท ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย รับรอง
         ๒) มีเกรดเฉลี่ย ป.โท ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ ยกเว้นมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี
         ๓) ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
         ๔) มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ
         ๕) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้

   ๑.๓ เอกสารประกอบการสมัคร
         ๑) ใบสมัครตามแบบของหลักสูตรฯ
         ๒) ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร ๑,๐๐๐ บาท
         ๓) บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ (บฑ.๑)
         ๔) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
         ๕) สำเนาปริญญาบัตร และ Transcript ป.ตรี ๑ ชุด
         ๖) สำเนาปริญญาบัตร และ Transcript ป.โท ๑ ชุด
         ๗) สำเนาหนังสือสุทธิ /หรือบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
         ๘) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
         ๙) สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
         ๑๐) หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร ๓ ฉบับ
         ๑๑) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้าเกรด ป.โท ต่ำกว่า ๓.๕ แต่ไม่น้อยกว่า ๓.๒)
         ๑๒) ผลสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET, TOEFL/IELTS และอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรอง
         ๑๓) โครงร่างวิทยานิพนธ์ (ตามแบบของหลักสูตร) ๖ ชุด (หัวข้อและโครงร่างที่คาดว่าจะทำวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต อันประกอบด้วย หัวข้อวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องระบุอาจารย์ที่ปรึกษา) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา, ปัญหาที่ต้องการทราบ, วัตถุประสงค์การวิจัย, ขอบเขตการวิจัย, นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย, และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ, เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, กรอบแนวคิดการวิจัย, วิธีดำเนินการวิจัย, บรรณานุกรม, และประวัติผู้วิจัย เข้าเล่มให้เรียบร้อยส่งพร้อมใบสมัคร (ดูตัวอย่างการเขียนโครงร่าง ๓ บท ที่ http://www.slideplayer.mcu.ac.th/?p=756)

๒. ระดับ ปริญญาโท
   ๒.๑ จำนวนที่รับสมัคร ๖๐ รูป/คน (เฉพาะแผน ก แบบ ก ๒)
    – ห้องเรียนพระสังฆาธิการ           ๓๐ รูป/คน (เรียนวันพฤหัสบดี – วันศุกร์)
    – ห้องเรียนพระภิกษุ และคฤหัสถ์   ๓๐ รูป/คน (เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์)
๒.๒ คุณสมบัติของผู้สมัคร
          ๑) จบปริญญาตรี ทุกสาขา มีเกรดไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือมีประสบการณ์ ๒ ปี หรือ
          ๒) จบ ป.ธ. ๙ หรือ บาลีศึกษา ๙
          ๓) ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
          ๔) มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ
          ๕) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้
๒.๓ เอกสารประกอบการสมัคร
         ๑) ใบสมัครตามแบบของหลักสูตร
         ๒) ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร ๑,๐๐๐ บาท
         ๓) บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ (บฑ.๑)
         ๔) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
         ๕) สำเนาปริญญาบัตร และ Transcript ป.ตรี ๑ ชุด
         ๖) สำเนาหนังสือสุทธิ /หรือบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
         ๗) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
         ๘) สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
         ๙) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (กรณีเกรด ป.ตรี ต่ำกว่า ๒.๕)
         ๑๐) ผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๓. กำหนดการรับสมัคร
    ๓.๑ ปริญญาเอก

– จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร           ๓๑ มกราคม – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
– สอบข้อเขียน                                ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
– สอบสัมภาษณ์                              ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก    ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
– รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่      ๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
– เปิดเรียน                                    ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓


    ๓.๒ ปริญญาโท

– จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร           กุมภาพันธ์ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
–สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
– สอบข้อเขียน  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
– สอบสัมภาษณ์                              ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก    ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
– รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่      ๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
– เปิดเรียน                                    ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓


๔. การสอบ / สถานที่สอบ

    การสอบมีทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ เป็นไปตามกำหนดการในข้อ ๓ ณ สำนักงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา อาคารเรียนรวมโซนซี ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีขอบข่ายเนื้อหาเตรียมสอบที่แนะนำดังนี้

      ๑) วิชาเฉพาะสาขา (ข้อสอบอัตนัย) เป็นคำถามเกี่ยวกับการศึกษา หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา และการประยุกต์หลักธรรมกับการบริหารและจัดการศึกษา หนังสืออ่านประกอบ เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายและแผนการศึกษา หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา (ไม่จำกัดผู้แต่ง) ปรัชญาการศึกษา (ไม่จำกัดผู้แต่ง) และพุทธธรรม โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นต้น
      ๒) วิชาภาษาอังกฤษ (ข้อสอบปรนัยและอัตนัย) เป็นคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษกับการสื่อสาร วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา และบทความทั่วไป หนังสืออ่านประกอบ เช่น หนังสือเตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาต่อปริญญาโท/เอก ทั่วไป หนังสือ What the Buddha Taught เป็นต้น
      ๓) วิชาความรู้ทั่วไป (ข้อสอบปรนัย) เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาการใหม่ๆ กิจการคณะสงฆ์ เป็นต้น หนังสืออ่านประกอบ เช่น หนังสือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาการใหม่ๆ และกิจการคณะสงฆ์ (ไม่จำกัดผู้แต่ง) ธรรมนูญชีวิต โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (www.mcu.ac.th)

๕. การสมัคร / สถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัคร ดังนี้
   ๑) สำนักงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา อาคารเรียนรวมโซนซี ชั้น ๕ (ห้องซี ๕๑๐) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน (เว้นวันพระ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘, ๐๘๑-๒๙๗-๒๖๑๓ อีเมล์ meda2600@gmail.com
ดาวน์โหลดชุดใบสมัครที่ www.edmcu.net, www.mcu.ac.th

   ๒) สมัครเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่ https://tinyurl.com/ubtzu8w

* ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

 s__3129355