ประกาศกำหนดการรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบสอง

0
899

86969679_208972370252216_5403349457171382272_n

ประกาศกำหนดการรับนิสิตใหม่
หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบสอง)
**********

         ด้วยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป จึงออกประกาศกำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ระดับ ปริญญาเอก
    ๑.๑ จำนวนที่รับสมัคร
          ๑) แบบ ๑.๑ จำนวน ๑๐ รูป/คน
          ๒) แบบ ๒.๑ จำนวน ๓๐ รูป/คน

   ๑.๒ คุณสมบัติของผู้สมัคร
         ๑) จบปริญญาโท ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย รับรอง
         ๒) มีเกรดเฉลี่ย ป.โท ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ ยกเว้นมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี
         ๓) ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
         ๔) มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ
         ๕) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้

   ๑.๓ เอกสารประกอบการสมัคร
         ๑) ใบสมัครตามแบบของหลักสูตรฯ
         ๒) ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร ๑,๐๐๐ บาท
         ๓) บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ (บฑ.๑)
         ๔) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
         ๕) สำเนาปริญญาบัตร และ Transcript ป.ตรี ๑ ชุด
         ๖) สำเนาปริญญาบัตร และ Transcript ป.โท ๑ ชุด
         ๗) สำเนาหนังสือสุทธิ /หรือบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
         ๘) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
         ๙) สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
         ๑๐) หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร ๓ ฉบับ
         ๑๑) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้าเกรด ป.โท ต่ำกว่า ๓.๕ แต่ไม่น้อยกว่า ๓.๒)
         ๑๒) ผลสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET, TOEFL/IELTS และอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรอง
         ๑๓) โครงร่างวิทยานิพนธ์ (ตามแบบของหลักสูตร) ๖ ชุด (หัวข้อและโครงร่างที่คาดว่าจะทำวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต อันประกอบด้วย หัวข้อวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องระบุอาจารย์ที่ปรึกษา) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา, ปัญหาที่ต้องการทราบ, วัตถุประสงค์การวิจัย, ขอบเขตการวิจัย, นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย, และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ, เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, กรอบแนวคิดการวิจัย, วิธีดำเนินการวิจัย, บรรณานุกรม, และประวัติผู้วิจัย เข้าเล่มให้เรียบร้อยส่งพร้อมใบสมัคร (ดูตัวอย่างการเขียนโครงร่าง ๓ บท ที่ http://www.slideplayer.mcu.ac.th/?p=756)

๒. ระดับ ปริญญาโท
   ๒.๑ จำนวนที่รับสมัคร ๖๐ รูป/คน (เฉพาะแผน ก แบบ ก ๒)
    – ห้องเรียนพระสังฆาธิการ           ๓๐ รูป/คน (เรียนวันพฤหัสบดี – วันศุกร์)
    – ห้องเรียนพระภิกษุ และคฤหัสถ์   ๓๐ รูป/คน (เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์)
๒.๒ คุณสมบัติของผู้สมัคร
          ๑) จบปริญญาตรี ทุกสาขา มีเกรดไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือมีประสบการณ์ ๒ ปี หรือ
          ๒) จบ ป.ธ. ๙ หรือ บาลีศึกษา ๙
          ๓) ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
          ๔) มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ
          ๕) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้
๒.๓ เอกสารประกอบการสมัคร
         ๑) ใบสมัครตามแบบของหลักสูตร
         ๒) ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร ๑,๐๐๐ บาท
         ๓) บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ (บฑ.๑)
         ๔) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
         ๕) สำเนาปริญญาบัตร และ Transcript ป.ตรี ๑ ชุด
         ๖) สำเนาหนังสือสุทธิ /หรือบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
         ๗) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
         ๘) สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
         ๙) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (กรณีเกรด ป.ตรี ต่ำกว่า ๒.๕)
         ๑๐) ผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๓. กำหนดการรับสมัคร
    ๓.๑ ปริญญาเอก

– จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร           ๑-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
– สอบข้อเขียน                                ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
– สอบสัมภาษณ์                              ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก    ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
– รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่      ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
– เปิดเรียน                                    ๙,๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓


    ๓.๒ ปริญญาโท

– จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร           ๑-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
– สอบข้อเขียน                                ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
– สอบสัมภาษณ์                              ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก    ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
– รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่      ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
– เปิดเรียน                                    ๙,๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

   

๑) วิชาเฉพาะสาขา (ข้อสอบอัตนัย) เป็นคำถามเกี่ยวกับการศึกษา หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา และการประยุกต์หลักธรรมกับการบริหารและจัดการศึกษา หนังสืออ่านประกอบ เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายและแผนการศึกษา หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา (ไม่จำกัดผู้แต่ง) ปรัชญาการศึกษา (ไม่จำกัดผู้แต่ง) และพุทธธรรม โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นต้น
๔. การสอบ / สถานที่สอบ

    การสอบมีทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ เป็นไปตามกำหนดการในข้อ ๓ ณ สำนักงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา อาคารเรียนรวมโซนซี ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีขอบข่ายเนื้อหาเตรียมสอบที่แนะนำดังนี้

      ๒) วิชาภาษาอังกฤษ (ข้อสอบปรนัยและอัตนัย) เป็นคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษกับการสื่อสาร วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา และบทความทั่วไป หนังสืออ่านประกอบ เช่น หนังสือเตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาต่อปริญญาโท/เอก ทั่วไป หนังสือ What the Buddha Taught เป็นต้น
      ๓) วิชาความรู้ทั่วไป (ข้อสอบปรนัย) เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาการใหม่ๆ กิจการคณะสงฆ์ เป็นต้น หนังสืออ่านประกอบ เช่น หนังสือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาการใหม่ๆ และกิจการคณะสงฆ์ (ไม่จำกัดผู้แต่ง) ธรรมนูญชีวิต โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (www.mcu.ac.th)

๕. การสมัคร / สถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัคร ดังนี้
   ๑) สำนักงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา อาคารเรียนรวมโซนซี ชั้น ๕ (ห้องซี ๕๑๐) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน (เว้นวันพระ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘, ๐๘๑-๒๙๗-๒๖๑๓ อีเมล์ meda2600@gmail.com
ดาวน์โหลดชุดใบสมัครที่ www.edmcu.net, www.mcu.ac.th

   ๒) สมัครเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่ https://tinyurl.com/ubtzu8w

* ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่