รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ป.โท รุ่นที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

0
423

ประกาศ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

           หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  รุ่นที่ ๑๕ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามที่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
          ดังนั้น ทางหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล
พระปลัดประชา ชวลิต  
พระมหาพงษ์เทพ ปภากโร ล้อประเสริฐ
พระมหาวิริทธิพล วิริทฺธิชโย อภิวิชญ์ชลชาติ
พระมหาดุริยะ กิตฺติสาโร สังโยฆะ
พระมหาชรินทร์   อรรคบุตร
พระชนะชัย มงฺคโล  
Phra Bounlerd   Chanthalar
พระมหาเนติ เนติเมธี  
พระลิขิต ฐานิสฺสโร  
๑๐ Phra Thepmalin Thewaviriyo Phetsanghane
๑๑ นายทรงวุฒิ   มงคลดี
๑๒ นายจักนรินทร์   สีนวล
๑๓ นางสาวพเยาว์   สายชล
๑๔ นายสมศักดิ์   วิเศษ
๑๕ นายพิสิษฐ์   สมใจ
๑๖ นางสาวชลธิชา   ธรรมผล
๑๗ นางสาวเชาว์   รำมะนา
๑๘ นางสาวนวรัตน์   สถาพรพานิช
๑๙ นางสาวเพชรสีฟ้า    พีรนันทปัญญา
๒๐ นางสาวสิริกรณ์   วิกรมาภรณ์
๒๑ นางสาวสายสกุล   สายคำ
๒๒ นางสาวกัลย์พัตร์   เสรีชัย
๒๓ นางสาวปวีณา   รอบแคว้น
๒๔ นางสาวสุพิชฌา   แย้มคล้าย
๒๕ นางสาวมาลินี   มโนมัยสันติภาพ
๒๖ นางสาวจิตติมาพร   จันทร์ลา
๒๗ นายลัทธเดช   พันธ์ฟัก
๒๘ นายศักดิ์ชัย   อนันต์ชัยลิขิต
๒๙ นายสารัช   ชำนิศาสตร์
๓๐ นายภัทรนนท์   เมฆวิลัย
๓๑ นางสาวอมรรัตน์   จันไทรรอด
๓๒ นางสาวกรุณา   ภิรมย์ธรรม
๓๓ นางสาวปวรวรรณ    มั่นใจ
๓๔ นางสาวอภิญญา   ระหารไทย
๓๕ นายเอกวิทย์   นันทศรี
๓๖ นางสาวปภัชญา   พวงพันธ์
๓๗ นายเอกสิทธิ์   แซ่จ๋าว
๓๘ นายทวี   หนูพันธ์
๓๙ นางสาวอัญชลี   พรหมเถื่อน
๔๐ นางสาวอนงค์    พยัคฆโส
๔๑ นางสาวสุดารัตน์    มอญรัต
๔๒ นางสาวอรอุษา   มั่งมีสิน
๔๓ นางสาวกมลรัตน์   งาเนียม
๔๔ นายพยุง   โสพลสุข
๔๕ พระครูพิมลธรรมภาณ กนฺตสีโล ปาละพันธ์
๔๖ พระมหาอนันตชัย ฐิตชโย สิมลี
๔๗ นางสาวนัฏธนัน   ภู่นิเทศ
๔๘ นายมณีบุษย์ษบัน   ศิริออรรถ

 

ขอให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตที่มีรายชื่อที่ประกาศข้างต้น มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ในวันที่ ๔-๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสำนักงานบัณฑิตศึกษา C ๕๑๐ อาคารเรียนรวม โซน C ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตที่มีรายชื่อที่ประกาศข้างต้นไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์

DOWLOAD  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา