รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ป.เอก รุ่นที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

0
394

ประกาศ
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

ตามที่หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ดังความทราบแล้วนั้นหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ โดยมีผู้สอบผ่านเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

ที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

พระมหาวีรวิชญ์  ตนฺติปาโล/สัตตารัมย์
พระมหากันตินันท์  กนฺตสีโล/เฮงสกุล
พระกิตติมศักดิ์   ถิรวชิโร/กลั่นแสง
พระครูวิบูลสรกิจ (สุพัฒน์พงษ์)  สุขวฑฺฒโน/ธรรมมิยะ
พระมหาสันติภาพ สันตจิตโต/ธูปเทียน
พระมหาศุชัยกรณ์ สิทฺธิเมธี/อาลากุล
พระครูสังฆรักษ์เดชกร  มหายโส/เกรียงไกรกุล
นางสาวณัฐชยานันทน์ ทองสาริ
นางสาวกมลลักษณ์ โพธิอรุณพัชญ์
๑๐ นางเกตุชญา   วงษ์เพิก
๑๑ นายมนัส  พิพัฒน์นันท์
๑๒ นางสาวชนิดาภา  พรหมิ
๑๓ นางศุภวรรณ   การุญญะวีร์
๑๔ นางสุกัญญา  มโนบาล
๑๕ นางสาวฟ้าปลื้ม ศรีจันทร์
๑๖ ว่าที่ร้อยตรี เชาวรินทร์  ดีฉาย
๑๗ นางสาวกัลยกร ทองโสม
๑๘ นางสาวสาริณี อาษา
๑๙ นางสาวเปรมยุดา   สุดจำ
๒๐ นางไพผกา ผิวดำ

           รายชื่อผู้ติดสำรอง      

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
พระมหาประสิทธิ์ เตชปญฺโญ/เกยกลาง
นางสาวณัฏฐนิช   ทรัพย์ทรง

          ให้ผู้สอบผ่านดังกล่าวข้างต้น ไปขึ้นทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  MCU-GET ซึ่งดำเนินการ
โดยสถาบันภาษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามวันและเวลาที่กำหนด สามารถติดต่อลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้ที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา โทร.๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘ หรือนางสาวอรุณรัตน์  วิไลรัตนกุล โทร ๐๙๔-๗๑๖-๑๗๔๑

DOWNLOAD ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา