ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ป.โท ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๒)

0
407

ประกาศหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (รอบสอง)

ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รุ่นที่ ๑๕)

——————-

          ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบสอง)    ตั้งแต่เดือน ๑-๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

          บัดนี้ ทางหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (รอบสอง) ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
พระภาวนาวิมล วิ. อโสโก (แพงน้อย)
นางสาวแพรเนื้อทอง สามพันธ์
นางสาวเหมือนฝัน ขาวทรงธรรม
นางสาวจุฑามาศ รัชนจิตบริสุทธิ์
นายอภิเชษฐ์ อยู่เทศ
ว่าที่ ร.ต.หญิง พรทิพย์ บุญขวัญ
นางสาวจิราพร จำปาเทศ
นายสมบัติ บุตรแสนคม
นายทนงศักดิ์  สุขกาย
๑๐ นายกฤษฎิ์   วงศ์เจริญรัตน์
๑๑ นางสาวลัดดา สุขกุดี
๑๒ นางสาวโชติกา ศิริบุญ
๑๓ นายประภัสสร ทวีการ
๑๔ นางสาวเกตุวดี วรนุช
๑๕ นายวันชัย วิพุชฌติยากูล
๑๖ นางอาริตา สุขเพ็ญ
๑๗ นางแสงตะวัน อาจละออ
๑๘ นางสาวธนชุดา  ตันตรานุกูล
๑๙ นายสิระพงษ์ เชษฐ์ชัยอมรกุล
๒๐ นางสาวกัญญาวีร์ จิตรักษ์

 

ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทางระบบออนไลน์ (ดูรายละเอียดจากเอกสารแนบ) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

webed
เอกสารเพื่อเติม DOWNLOAD