ป.เอก พุทธบริหารการศึกษา

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  ๒๕๕๔

———————

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะครุศาสตร์

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อหลักสูตรไทย/อังกฤษ

ภาษาไทย      : หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ   : Doctor of Philosophy Program in Buddhist Educational

Administration

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 ชื่อเต็มไทย     : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธบริหารการศึกษา)

ชื่อเต็มอังกฤษ  : Doctor of Philosophy (Buddhist Educational Administration)

ชื่อย่อไทย      : พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา)

ชื่อย่ออังกฤษ   : Ph.D. (Buddhist Educational Administration)

๓.จำนวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร

๓.๑ หลักสูตรแบบ ๑.๑  จำนวน   ๕๔   หน่วยกิต

๓.๒ หลักสูตรแบบ ๒.๑  จำนวน   ๖๐   หน่วยกิต

๔. รูปแบบของหลักสูตร

        ๔.๑ รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาเอก  หลักสูตร ๓ ปี

        ๔.๒ ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

        ๔.๓ การรับเข้าศึกษา :   รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศ

        ๔.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน

        ๔.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียวคือ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธบริหารการศึกษา)

๕. สถานภาพของหลักสูตร

–   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔

–   สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุม ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (ภาคผนวก – รายงานการประชุม)

–   สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุม  ครั้งที่ ๕ /๒๕๕๔ วันพุธที่  ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาคผนวก – รายงานการประชุม)

๖. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

จะขอประเมินความพร้อมเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรในปีการศึกษา๒๕๕๕ (หลังจากเปิดสอนหลักสูตรเป็นเวลา ๓ ปี)

๗. อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

–   เป็นนักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

–   ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ ด้านภาวะผู้นำทางการศึกษา

–   นักวิจัยทางการบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำทางการศึกษา

–   นักออกแบบ วางแผน การจัดการบริหารการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับประเด็นพุทธธรรม

–   ที่ปรึกษาทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน

–   ประกอบอาชีพอิสระ    ฯลฯ

อ่านรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม