ป.เอก พุทธบริหารการศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รับนิสิตรุ่นที่ ๑ และได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เมื่อ ๗ กันยายน ๒๕๕๕

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  ๒๕๕๔

                                                       ———————
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะครุศาสตร์
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตรไทย/อังกฤษ
ภาษาไทย      : หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ   : Doctor of Philosophy Program in Buddhist Educational
Administration
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ชื่อเต็มไทย     : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็มอังกฤษ  : Doctor of Philosophy (Buddhist Educational Administration)
ชื่อย่อไทย      : พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา)
ชื่อย่ออังกฤษ   : Ph.D. (Buddhist Educational Administration)
๓.จำนวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร
๓.๑ หลักสูตรแบบ ๑.๑  จำนวน   ๕๔   หน่วยกิต
๓.๒ หลักสูตรแบบ ๒.๑  จำนวน   ๖๐   หน่วยกิต
๔. รูปแบบของหลักสูตร
        ๔.๑ รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาเอก  หลักสูตร ๓ ปี
        ๔.๒ ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
        ๔.๓ การรับเข้าศึกษา :   รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศ
        ๔.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
        ๔.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียวคือ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธบริหารการศึกษา)
๕. สถานภาพของหลักสูตร
–   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
–   สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุม ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (ภาคผนวก – รายงานการประชุม)
–   สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุม  ครั้งที่ ๕ /๒๕๕๔ วันพุธที่  ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาคผนวก – รายงานการประชุม)
๖. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
จะขอประเมินความพร้อมเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรในปีการศึกษา๒๕๕๕ (หลังจากเปิดสอนหลักสูตรเป็นเวลา ๓ ปี)
๗. อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
–   เป็นนักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
–   ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ ด้านภาวะผู้นำทางการศึกษา
–   นักวิจัยทางการบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำทางการศึกษา
–   นักออกแบบ วางแผน การจัดการบริหารการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับประเด็นพุทธธรรม
–   ที่ปรึกษาทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน
–   ประกอบอาชีพอิสระ    ฯลฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (มคอ.2)