ป.โท พุทธบริหารการศึกษา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
                

๑.๑ ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
๑) ชื่อหลักสูตร :  
ภาษาไทย : หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Buddhist Educational                                                                                       Administration
๒) ชื่อปริญญา    
ชื่อเต็ม (ไทย) : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย) : พธ.ม. (พุทธบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education  (Buddhist Educational Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Ed. (Buddhist Educational Administration)
๓) สาขาวิชา   พุทธบริหารการศึกษา
๑.๒ คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน
๑) คณะต้นสังกัด : คณะครุศาสตร์
๒) สถานที่เปิดสอน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร
    อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๓ ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑) ปรัชญาของหลักสูตร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น  เพื่อให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ซึ่งจะทำให้การศึกษาสมัยใหม่กับคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาควบคู่กันไป ดังนั้น ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จึงได้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา เพื่อผลิตผู้บริหารการศึกษาที่มีความรู้กว้างขวาง ลึกซึ้ง สามารถวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างสากล ทันยุคสมัย Thailand 4.0 ทั้งสามารถบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการบริหาร การเรียนการสอน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ดำรงตนอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข

๒)  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๒.๑ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการด้านการบริหารการศึกษาอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีภาวะผู้นำในการพัฒนาวิชาการด้านบริหารการศึกษา

๒.๒ เป็นผู้มีความสามารถในการใช้และพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับงานในหน้าที่และการบริการแก่สังคม

๒.๓ เป็นผู้มีความสามารถบูรณาการหลักธรรมกับการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม รู้เท่าทันสถานการณ์และสามารถดำรงอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (มคอ.2)