ป.โท การบริหารการศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท
      ภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์
             สาขาวิชาการบริหารการศึกษา