ป.โท การบริหารการศึกษา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท
       พ.ศ.๒๕๔๘ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดศึกษาครั้งสำคัญ เพราะมีการปรับหลักสูตรปริญญาตรีให้เป็นหลักสูตร ๕ ปี ตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
        ภาควิชาบริหารการศึกษา ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท ๑ สาขาวิชา คือ การบริหารการศึกษา เป็นรุ่นที่ ๑ จัดการเรียนการสอน ณ วัดศรีสุดาราม  บางขุนนนท์
        พ.ศ.๒๕๕๒ คณะครุศาสตร์ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ขยายการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไปที่วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตามลำดับ พร้อมได้พัฒนาสำนักงานบัณฑิตศึกษาขึ้นที่ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม เพื่อรองรับการพัฒนาซึ่งมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก
         

เอกสารหลักสูตร – สาขาวิชาการบริหารการศึกษา