ป.ตรี คณะครุศาสตร์

หลักสูตร
      คณะครุศาสตร์ มุ่งการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำหน้าที่ด้านบริหารการศึกษา การเรียนการสอน การเผยแพร่และบริการวิชาการ ได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
๑. หลักสูตรปริญญาตรี
      ๑.๑ ภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์
            ๑.๑.๑
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
            ๑.๑.๒ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
      ๑.๒.ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
            ๑.๒.๑ สาขาวิชาสังคมศึกษา
            ๑.๒.๒ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
            ๑.๒.๓ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
            ๑.๒.๔ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
      ๑.๓.ภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา
            ๑.๓.๑ สาขาวิชาจริยศึกษา
            ๑.๓.๒ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
            ๑.๓.๓ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา
      ๒.๑ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
            ๒.๑.๑ สาขาวิชาชีพครู
๓. หลักสูตรปริญญาโท
      ๓.๑ ภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์
            ๓.๑.๑ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา