ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช  ๒๕๖๒  (หลักสูตร ๔ ปี)
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะ/ภาควิชา             คณะครุศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
 
หมวดที่ ข้อมูลทั่วไป
 
๑. ชื่อหลักสูตร
       รหัสหลักสูตร     :  xxxxxxxxxxxxxx
       ภาษาไทย        :  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
       ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Arts Program in Information Technology
 
๒. ชื่อปริญญา
       ชื่อเต็ม (ไทย)     :  พุทธศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
       ชื่อย่อ (ไทย)      :  พธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
       ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Arts (Information Technology)
       ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.A. (Information Technology)
๓.รูปแบบของหลักสูตร
        ๓.๑ รูปแบบ
               หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี
        ๓.๒ ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
               หลักสูตรระดับปริญญาตรีประเภทวิชาการ
        ๓.๓ ภาษาที่ใช้
               หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย มีเอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ