วิทยานิพนธ์ ป.โท

วิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

**************

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์

ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ์

๑. พระครูสารกิจไพศาล

ปิยปุตฺโต (ธรรมจินดา)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๐๒

แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

GUILIN FOR MANAGEMENT DEVELOPNENT ON

PRAPARIYATTIDHAMMA DEVELOPMENT DIVISON UNDER

SANGKHA GOVERNT IN SUAN LUANG. DISTRICT BANGKOK

๑.ผศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย

๒.ผศ.ดร.พิชัย  ไชยสงคราม

๒. พระครูสิทธิวรธรรมวิเทศจารุธมฺโม (ลือบางใหญ่)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๐๓

แนวทางการพัฒนาการบริหารบุคลากรในสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา โรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

THE DEVELOPMENT WAYS OF THE PERSONNEL ADMINISTRATION IN ACCORDIANCE WITH SIKKHA III AT PRIMARY SCHOOLS,BANGKOK YAI DISTRICT, BANGKOK

๑.พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ดร.

๒.ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ

๓. พระปลัดบุญเจิด สุจิตฺโต

(สุนทรสุข)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๐๔

การปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีแก่นักเรียนประถมศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒

CULTIVATING GRATITUDE OF ELEMENTRARY STUDENT

IN NONTHABURY PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA 2

๑.ผศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย

๒.รศ.ดร.วิชชุดา  หุ่นวิไล

๔. พระครูวินัยธรสำราญ

จนฺทสาโร (ดวงเจริญ)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๐๙

แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ เขต ๒

THE DEVELOMPMENT WAYS OF ACTIVITIES FOR MORAL AND ETHICAL OF PRIMARY STUDENT ACCORDIANCE WITHDITTHADHAMMIKATTHA IV AT PRIMARY SCHOOLS, UNDER SAMUTTPRAKAN PRIMARY EDUCATION SECODARY AREA OFFICE 2

๑.พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ดร.

๒.ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ

๕. พระสุวรรณ  ธมฺมาวุโธ

(เลิศสมาจาร)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๑๗

ภาวะผู้นำของผู้บริหารต่อการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนนนทรีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

THE ADMINISTRATOR’S LEADERSHIP TOWARD THE DEVELOPMENT OF THE TEACHERS’ CAPACITIES IN NONSI WITTAYA SCHOOL’S BELONG TO THE SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 2 KWANG CHONGNONSI YANNAVA DISTRICT, BANGKOK

๑.พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ดร.

๒.ดร.พิธพิบูลย์  กาญจนพิพิธ

๖. พระอาโซ เสี่ยกัง  (มาเยอะ)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๖๐

การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

A STUDY OF INSTUCTIONAL MANAEMENT OF PRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOLS IN MAECHAN DISTRICT, CHIANG PAI PROVINCE

๑.ผศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย

๒.ผศ.ดร.อินถา  ศิริวรรณ

๗. พระมหาปรีชา ชุติญาโณ

(เอียงสวาท)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๕๕

การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา จังหวัดสระบุรี

A STUDY OF LEARNING DHAMMA SUKSA IN WAT SANTIKARAMWITTHAYA SCHOOL IN RATCHABURI PROVINCE

๑.ผศ.ดร.อินถา  ศิริวรรณ

๒.ดร.นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ

๑๕. นายกฤตวัชร  สาริวาท

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๒๗

ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดชัยฉิมพลี สำนักงานเขตภาษาเจริญ กรุงเทพมหานคร

A STUDY OF PARENT’S OPINION IN PARTICIPATION TO WARDS THE ADMINISTRATION OF CHAICHIMPLEE SCHOOL, PHASI CHAROEN DISTRICT OFFICE BANGKOK.

๑.ผศ.ดร.อินถา  ศิริวรรณ

๒.รศ.ดร.วิชชุดา  หุ่นวิไล

๑๖. นายอุทิศ  การเพียร

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๙๐

การบริหารบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร ๔ ตามทัศนะของบุคลากรตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

THE PERSONEL ADMINISTRATION ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF FOUR BRAHMAVIHARA THE PROFESSION PRACTICE PERSONNEL AND GENERAL ADMINISTRATION MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALA UNIVERSITY PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA, PROVINCE.

๑.พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ดร.

๒.ดร.พรทิพย์  วรรณวิโรจน์

 

๑๗. นาจันทร์จิรา  สาริวาท

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๗๔

ศึกษาการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้เทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

A STUDY OF INTRUCTION’S TEACHERS BY TECHNOLOGY TO THE STUDENTS IN WATPICHAIYAT SCHOOL, KHLONGSAN DISTRICT OFFICE BANGKOK.

๑.ผศ.ดร.อินถา   ศิริวรรณ

๒.รศ.ดร.วิชชุดา  หุ่นวิไล

๑๘. นายพชร   แสงเพชร

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๗๙

การจัดการเรียนรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักอิทธิบาท ๔

ของนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร

THE KNOWLEDGE MANAGEMENT OF DESIRABLE CHARACTERISTICS ACCORDING TO IDDHIPADA IV OF STUDENTS PHRAPARITYTTI-DHAMMA SCHOOL, DEPARTMENT OF EDUCATION : GROUP 1 BANGKOK

๑.พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ดร.

๒.ดร.ศุภกิจ   โสทัด

 

๑๙. นายมานพ  เกตุรักษา

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๘๒

การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรโตไปไม่โกงของนักเรียนประดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดบางเสาธง สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ACTIVITIES PROMOT MORAL AND ETHICS IN TOPAIMAIKONG OF UPPER PRIMARY EDUCATION STUDENTS OF WAT BANGSAOTHONG

SCHOOL THE OFFICE OF BANGKOKNOI DISTRICT BANGKOK.

๑.ผศ.ดร.อินถา  ศิริวรรณ

๒.รศ.ดร.วิชชุดา  หุ่นวิไล

๒๐. นางสาวศรีประไพ ปัดทุมฝาง

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๘๕

การบริหารจัดการการเรียนการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร LEARNING AND TEACHING ADMINISTRATION ACCORDING TO FOUR BASIC OF SUCCESS DIPANGKORNWITTAYAPAT SCHOOL TAWEEWATTANA DISTRICT UNDER ROYAL PATRONAGEBANGKOK. ๑.พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ดร.

๒.ดร.ศุภกิจ   โสทัด

๒๑. พระครูวินัยธรสมนึก

สิทฺธิมโน  (สุขโสกี)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๐๘

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมแก่นักเรียนมัธยมศึกษา

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี

MORAL LEARNING ACTIVITIES MANAGEMENT TO HIGH SCHOOL STUDENT SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE NONTHABURI PROVINCE

๑.ผศ.ดร.ชวาล  ศิริวัฒน์

๒.ผศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย

๒๒. พระชัยยศ  ฐานทินฺโน

(เพ็ชรทับทิม)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๑๑

การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม4ของผู้บริหารสถานศึกษา

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี

PERSONNAL ADMINISTRATION ACCORDING TO GHARAVASADHAMMA OF JUSTICE BY SECULAR SCHOOL PRRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE PATHUNTHANI PROVINCE

๑.ผศ.ดร.อินถา  ศิริวรรณ

๒.ผศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย

๒๓. พระวัชระ สํวโร (กสิวัฒน์)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๑๒

การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดรังสิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ จังหวัดปทุมธานี

THE MORAL AND ETHICAL DEVELOPMENT OF STUDENT AT WATRANGSIT SCHOOL,PRIMARY EDUCATIONAL PATHUMTHANI AREA OFFICE 1. PATHUMTANI PROVINCE

๑.ผศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย

๒.ดร.พรทิพย์  วรรณวิโรจน์

๒๔. พระปลัดวัฒนชัย อภิวณฺโณ

(ท้วมสม)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๑๓

การศึกษาภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตามหลักพรหมวิหาร ๔ เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร

LEADERSHIP OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS ACCORDING TO BUARMAVIHARA 4 DEVINE STATES OF MIND IN TRIAM UDOM SUKSA PATTANAKARN SCHOOL SOUNLOUN BANGKOK

๑.ผศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย

๒.ผศ.ดร.อินถา  ศิริวรรณ

๒๕. พระครูใบฎีกาสังเวียน อภิชาโต (อภิชาโต)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๒๔

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรตามหลักฆราวาสธรรม ๔

ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

THE DEVELOPMENT WAYS THE PERSONNEL ADMINISRATION IN ACCORDIANCE WITH GARAVASADHAMMAS IV AT PRIMARY SCHOOLS, BANGKOKYAI DISTRICT BANGKOK

๑.พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ดร.

๒.ดร.พิธพิบูลย์  กาญจนพิพิธ

๒๖. พระปลัดประสิทธิ์ ถาวรธมฺโม

(หินนท์)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๑๔

บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้คุณธรรมพื้นฐาน ๘ แก่นักเรียน

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี

THE TEACHER’S ROLE LEARNING BASIC MORAL EIGTH TO

STUDENTS. IN THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE ARAE

OFFICE

๑.ผศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย

๒.ผศ.ดร.ชวาล  ศิริวัฒน์

๒๗. พระไพรวัลย์ ชาคโร (ศรีเมือง)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๑๕

การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

EDUCATIONAL INSTITUTION ADMINISRATION ACCORDING TO GOOD GOVERNANCE OF ADMINISRATORS ELEMENTARY SCHOOL PRIMARY EDUCATIONAL OFFICE SAIMAI DISTRICT BANGKOK

๑.ผศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย

๒.ผศ.ดร.อินถา  ศิริวรรณ

๒๘. พระไพศาล พลวุฑฺโฒ

(เขียวอำพร)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๑๖

การจัดกิจกรรมเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนมัธยมศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เขต ๔

EVENTS.LAERN ABOUT PHILOSOPHY TO SUTUDENTS. EDUCATIONAL

SERVICE AREA OFFICE DISTRICT PATHUMTHANI 4.

๑.ผศ.ดร.ชวาล  ศิริวัฒน์

๒.ผศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย

๒๙. พระมหาชูศักดิ์ จนฺทธมฺโม

(สว่างบุก)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๒๑

การบริหารงานวิชาการตามหลักอริยสัจ ๔ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปาราการ

ACADEMIC AFFAIR ADMINISTRATION ACCORDING TO ARIYASACCAS IV IN SCHOOLS THE OFFICE EDUCATIONAL PRIMARY SERVICE AREA BANGSAOTHONG DISTRICT SAMUTPRAKAN PROVINCE

๑.พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ดร.

๒.ดร.พิธพิบูลย์  กาญจนพิพิธ

๓๐. พระมหากัมปนาท กิตฺติภทฺโท

(ทองแสน)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๒๓

ศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการในการจัดการเรียนการสอน

พระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ROLES OF LEARNING AND TEACHING PHRASANGKHADHIKAN

ON PRAPARIYATTIDHAMMA. DHAMMABANGKAPI DISTRICT

BANGKOK

๑.ผศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย

๒.ผศ.ดร.พิชัย  ไชยสงคราม

๓๑. พระสมุห์ก้องเกียรติ

ฐิตสทฺโธ (แซ่ซื่อ)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๒๕

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการส่งเสริมศีลธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

THE SATISFACTION OF PARENTS WITH ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS TO PROMOTE MORALLITY. BANGKHOLAEM DISTRIE BANGKOK

๑.ผศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย

๒.ผศ.ดร.อินถา  ศิริวรรณ

๓๒. พระครูปลัดนิยม  ฐิตคุโณ

(ยมสาร)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๓๐

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย เครือขายกลุ่มโรงเรียนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

PARENTS SATISFACTLON TOWARD FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL MANAGEMENT OF NETWORKS GROUP OF THE POOCHAOSAMINGPRAI SCHOOL,PRAPADANG DISTRICT SUMUTPRAKARN PROVINCE

๑.พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ดร.

๒.ดร.พิธพิบูลย์  กาญจนพิพิธ

๓๓. พระมหากัญจน์  อภิวณฺโณ

(พาดำเนิน)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๔๙

การสร้างแรงจูงใจตามหลักอธิปไตย ๓ ในการเรียนพระปริยัติธรรม ของนักเรียนบาลี ในจังหวัดสุพรรณบุรี

MOTIVATION WITH ADHIPATEYYA 3 IN LEARNING PHRAPARIYATTI DHAMMA PALI SECTION OF STUDENTS IN SUPANBURI PROVINCE

๑.พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ดร.

๒.ดร.ศุภกิจ  โสทัด

๓๔. พระปริญญา ปญฺญาสิริ

(ทวีสวย)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๕๔

การบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

จังหวัดนครปฐม

EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOL PALI IN NAKHON PATHOM PROVINCE.

๑.ผศ.ดร. อินถา  ศิริวรรณ

๒.ดร.นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ

๓๕. นายศตวรรษ  บุญแก้ว

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๘๕

การบริหารบุคลากรทางการศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ โรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑

THE EDUCATIONAL PERSONNEL ADMINISTRATION ACCORDING TO THE BRAHMAVIHARA SECONDARY SCHOOL THE BANGKOK SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE

๑.ผศ.ดร. อินถา  ศิริวรรณ

๒.รศ.ดร.วิชชุดา  หุ่นวิไล

๓๖ นายอักษราวิทย์ โฉมศรี

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๘๙

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านวิชาการตามหลักอิทธิบาท ๔ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

EFFICENCY ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION ACCORDING TO THE PATH OF ACCOMPLISHMENT (IDDHIPADA IV) OF MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAAY UNIVERSITY WANGNOI DISTRICT,PHANKORNSRIAAAYUTTHAYA, PROVINCE

๑.พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ดร.

๒.ดร.ศุภกิจ  โสทัด

๓๗. พระปลัดสาธิต  อมโร

(จินดารอง)

รหัส ๕๗๐๑๔๒๐๐๖

การศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

A STUDY OF LEARNING AND THEACHING OF BUDDHIST SUJECT AT PRIMARY SCHOOL CLASS 6 BANGKORLAM DISTRICT IN BANGKOK.

๑.ผศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย

๒.รศ.ดร.วิชชุดา  หุ่นวิไล

 

๓๘ พระปลัดจุลภัค เขมวีโร

(รักไทยเจริญชีพ)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๒

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี

THE ADMINISTRATION APPLYING GOOD GOVERNANCE OF SCHOOL ADMINISTRATORS SECODARY NONTHABURI PROVINCE

๑. ผศ.ดร.ชวาล  ศิริวัฒน์

๒.ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์

๓๙ พระภูมิพัชชา ภทฺทสาโร

(โพธิ์แจ้ง)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๓๔

แรงจูงใจในการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตบึงกลุ่ม กรุงเทพมหานคร

MOTIVATION TO LEARN BUDDHISM SECONDARY SCHOOL

STUDENTS BUENG KUM DISTRICE BANGKOK.

๑. ผศ.ดร.สิน  งามประโคน

๒. พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ดร.

๔๐ พระสมุห์ภูวนาท รตนธีโร

(ฟักเล็ก)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๔๐

การจัดความรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN SECONDARY SCHOOL,

NONTHABURI PROVINCE.

๑.ผศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย

๒.ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์

๔๑ พระคมกริช  กิตฺติปญฺโญ

(กานุมาร)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๓๑

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

THE PROMOTE OF VIRTUE STUDENTS AND ETHICS ACCORDING TO THE OPINIONS OF PARENTS IN SCHOOL THE SECONDARY

EDUCATIONAL SERVICE OFFICE 1

๑.พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ดร.

๒.ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์

๔๒ พระวินัย ฐิตพโล

(อังคะฮาด)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๓๕

การบริหารระบบสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

INFORMATIONAL ADMINISTRATION SYATEM IN SECONDARY

SCHOOLS PHRA PRADAENG DISTRICT THE SECONDARY

EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 6

๔๓ พระคำนิกร  อภิวฑฺฒโณ

(แสนป้อง)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๔๑

การส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการของนักเรียนประถมศึกษา เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

PROMOTION THE TWELVE VALUES ANNOUNCED FOR STUDENTS PRIMARY SCHOOL IN DONMUENG DISTRICE BANGKOK METROPOLIS

๑. ผศ.ดร.สิน  งามประโคน

๒. ผศ.ดร.อินถา  ศิริวรรณ

๔๔ พระรัชเวธน์ เตชวณฺโณ

(รุ่งเรือง)

รหัส ๕๗๐๑๔๐๕๖

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามแนวไตรสิกขา ในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระบรมชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

CONDITION AND PROBLEMS OF LEARNING MANAGEMENT ACCORDING TO THREEFOLD TRAINING IN DIPANGKORNWITTAYAPAT (TAWEEWATTANA) UNDER ROYAL PATRONAGE BANGKOK

๑.ผศ.ดร.ชวาล  ศิริวัฒน์

๒.ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์

๔๕ พระธานินทร์ ชินเมโธ

(พุกเนียม)

รหัส๕๗๐๑๔๐๒๐๕๓

การใช้หลักปัญญา ๓ ในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

USE THREE WISDOM OF THE PROCESS MANAGEMENT OF THEACHER ACADEMIC IN ROONG-AROON SCHOOL ABNGHKUN-THIEN DISTRICT, BANGKOK.

๑. ผศ.ดร.อินถา ศิริวรณ

๒. ดร.สุภกิจ  โสทัด

๔๖ นายณัฐศักดิ์  ท้าวนาง

รหัส ๕๗๐๑๔๐๕๑

สภาพการบริหาร การจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในสำนักเรียน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ADMINISTRATION OF IN STUCTIONAL MANAGEMENT STATES

PALI SCRIPTURE SCHOOL, IN PANGPLAT DISTRICT BANGKOK

๑. พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ดร.

๒. ดร.สุภกิจ  โสทัด

๔๗ น.ส.บัณฑิดา  ศุพุทธมงคล

รหัส ๕๗๐๑๔๐๗๘

การนำเบญจศีล-เบญจธรรมพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ กลุ่มโรงเรียนปากอ่าวเจ้าพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑

BRINGING PANJA-SILA PAN-CA DHAMMA DEVELOPMENT STUDENTS PRIMARY SCHOOL GRADED 4-6 PAKAOCHAOPHRAYA SAMUTPRAKAN PRIMARY EDUCATIONAL AREA OFFICE 1

๑. พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ดร.

๒. ผศ.ดร.อินถา  ศิริวรรณ

๔๘ นางพวงรัตน์ ชำนาญเลิศกิจ

รหัส ๕๗๐๑๔๐๘๐

ศึกษาการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

A STUDY OF VIRTUE AND ETHICS TO ENOURAGE STUDENTS OF PRIMARY SCHOOL IN POMPRAP SATRUPHAI DISTRICT BANGKOK

๑. พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ดร.

๒. ผศ.ดร.อินถา  ศิริวรรณ

๔๙ นางณิชาดา  แก้วมะเรือง

รหัส ๕๗๐๑๔๐๗๖

บทบาทการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

ROLE THE PROMOTION OF PESEARCH IN CLASSROOM OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE OF BANGPHAT BANGKOK

๑.ผศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย

๒.ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์

๕๐ นายมานพ  จันทะวงศ์

รหัส ๕๗๐๑๔๐๘๓

การบริหารงานวิชาการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โรงเรียนประถมศึกษา

เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร

THE LEARNING ACADEMY ADMINISTRATION BY USESANGKAHAVATTU DHAMMA FOUR OF PRIMARY SCHOOLS BANGKUNTIAN DISTRICT BANGKOK

๑.ผศ.ดร.อินถา ศิริวรณ

๒.ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ

๕๑ นางสาววิภาดา แสนทวีสุข

รหัส ๕๗๐๑๔๐๒๐๘๔

การบริหารงานบุคลากรตามหลักปริหานิยธรรม ๗ ในมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

THE PERSONNEL ADMINISTRATION BASED ON APARIHANIYADHAMMA7 IN MAHAMAKUT BUDHIST UNIVERSITY, PHUTTHAMONTHON DISTRICTM NAKHONPATHOM PROVINE.

๑.ผศ.ดร.อินถา ศิริวรณ

๒.ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ

๕๒ นายสุพันธ์  แสนสี

รหัส ๕๗๐๑๔๐๘๘

การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดขอนแก่น

AN APPLICATION OF THE PATH OF ACCOMPLISHMENT FOR EFFICNCY PROMOTE OF THE ADMINISTRATION IN HKON KEAN SPORTS HIGHER SECODARY SCHOOL, KHON KEAN PROVINCE

๑.พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ดร.

๒.ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร