แบบ บฑ.

บฑ ๖.๑ แบบคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์) DOWNLOAD
บฑ ๖.๑.๑ แบบตรวจรายการหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ DOWNLOAD
บฑ. ๘. แบบคำร้องเกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ DOWNLOAD
บฑ ๘.๑ นำส่งโครงร่าง หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา DOWNLOAD
บฑ ๘.๑ นำส่งโครงร่าง บัณฑิตวิทยาลัย DOWNLOAD