ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
     ศึกษาดี มีคุณธรรม นำความรู้สู่สังคม
ปณิธาน
     จะพัฒนาบัณฑิตให้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา
มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
วิสัยทัศน์
     ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
     สร้างคนดีและคนเก่งอย่างมีสมรรถภาพ
     จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ
     บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ
     ผลิตบัณฑิต
     วิจัยและพัฒนา
     ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และบริการวิชาการแก่สังคม
     ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สีประจำคณะครุศาสตร์ : สีแสด

structure_ma-office_011260