บุคลากร

ผู้บริหาร คณาจารย์ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้บริหาร
ภาควิชาบริหารการศึกษา

 %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.
คณบดี คณะครุศาสตร์
 drpee ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข 
หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
เลขานุการหลักสูตรปริญญาเอก
 somsak รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
รองคณบดี คณคุศาสตร์
ผู้อำนวยการหลักสุตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
 drkasem ดร.เกษม แสงนนท์
ผู้อำนวยการหลักสุตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

คณาจารย์
ภาควิชาบริหารการศึกษา

 %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%aa พระครูโอภาสนนทกิตติ์,ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท
 yanawat พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน,ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก
 %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4 พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก
 %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%ac%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93 พระครูวิรุฬห์สุตคุณ,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท
 %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%90 พระครูกิตติญาณวิสิฐ,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท
 %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2 พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ,ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก
 %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%98%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b7 พระครูสุนทรธัญลักษณ์,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท
 %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93 พระครูสาทรปริยัติคุณ,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท
 %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93 พระครูภัทรธรรมคุณ,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท
 %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99 พระครูสุจิตรัตนากร,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท
 %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95 พระครูสถิตย์บุญวัฒน์,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท
 %e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b8%b2 รศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก
 %e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก
 %e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99 รศ.ดร.สิน  งามประโคน
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก
 %e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%87 ดร.ระวิง  เรืองสังข์
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก
 boonchert ดร.บุญเชิด ชำนิศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก
บุคลากรหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
 01-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2 พระสุรชัย  สุรชโย,ดร.
เลขานุการหลักสูตรปริญญาโท
 03-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b9%8c ดร.ยุทธวีร์  แก้วทองใหญ่
นักวิชาการศึกษา
 02-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%a8 นายสุทิศ  สวัสดี
นักวิชาการศึกษา
 ph3 นายประวิทย์  ชัยสุข
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
 11-%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5 นางสาววารี  โศกเตี้ย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
บุคลากรหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 06-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b5 ดร.ทองดี  ศรีตระการ
นักวิชาการศึกษา
 07 นางสาวอรุณรัตน์  วิไลรัตนกุล
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
 08 นางสาวมณี  อาลากุล
นักวิชาการศึกษา
 04-%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2 นางสาววรรณิภา  บรรณามล
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 09 นางสาววิลาวัลย์  บุญเพ็ง
นักวิชาการศึกษา
 10 นางสุทธิมา  กล่อมเกลี้ยง
แม่บ้าน