แบบ มคอ.

๑. แบบ มคอ.2 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด

๒. แบบ มคอ.2 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
ดาวน์โหลด

๓. แบบ มคอ.2 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
ดาวน์โหลด