สมัคร ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร “ครุศาสตร์ปริทรรศน์”